ΦΥΣ-013 Ο Κόσμος το 2030: Ενέργεια, Τεχνολογία, Ιστορία και Περιβάλλον

Περιεχόμενα

Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της ενέργειας και της τεχνολογίας από την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα, την βιομηχανική επανάσταση, τον 20 αιώνα, το σήμερα και το αύριο. Το στοίχημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τα αδιέξοδα των συμβατικών μορφών ενέργειας. Πως οι αλλαγές στις ενεργειακές τεχνολογίες επηρεάζουν την ιστορία, την γεωγραφία, την οικονομία, την πολιτική και την γεωπολιτική. Η διαχρονική σημασία της ηλιακής αρχιτεκτονικής. Τα μεγάλα φουτουριστικά τεχνολογικά σχέδια, η σημασία τους για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση. Η Ανταρκτική ως η κουζίνα του παγκόσμιου κλίματος αλλά και ως χώρος συνεργασίας και αντιπαράθεσης. Παραδείγματα τεχνικο-οικονομικών αναλύσεων για πράσινες επενδύσεις. Σε όλα τα κεφάλαια θα συζητιέται και η διάσταση της Κύπρου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η αξιολόγηση γίνεται με ένα ενδιάμεσο διαγώνισμα «Δ» και μια τελική εξέταση «Ε». Το διαγώνισμα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέχρι την διδαχθείσα ύλη (περίπου 50%). Η τελική εξέταση περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής εφ’ όλης της ύλης. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα σχετίζονται με τις διαλέξεις, ενώ θα υπάρχουν και ερωτήσεις κρίσεως. Τα διαγωνίσματα θα γίνονται ηλεκτρονικά σε αίθουσες πληροφορικής έτσι ώστε τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται στους φοιτητές/τριες αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης.

 

Ο Τελικός Βαθμός «ΤB» θα δίνεται από την σχέση:

 

TB= 0.+04Δ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Θα δίνεται ένα επιλεγμένο επιστημονικό άρθρο για κάθε κεφάλαιο.
 Γ. Παvτής, Πηγές Εvέργειας, Παvεπιστήμιo Iωαvvίvωv (1989).
Energy Demand & Climate Change, Issues and Resolutions, Franklin Hadley Cocks, Wiley, 2009.
Godfrey Boyle, Renewable Energy, Power for a Sustainable Future, The Open University, Oxford, 2004. 
Κ. Παππά, Επιστήμη και Τεχvoλoγία (Η Ηλεκτρική Εvέργεια από Τov Ηλιo), Τεύχoς 9  (1994)   
Συvoπτικό Ιστορικό τωv Ελληvικώv Σιδηρόδρoμωv (Αθήvα 1984).
Η.Γ. Τσελεπίδης και I.Δ. Καραλής, Φυσική Περιβάλλovτoς και Ηπιες Μoρφές Εvέργειας, Αθήvα (1989).
C. Christofides, Autonomous Photovoltaic Power System or Connection With Electrical Grids? A Preliminary Feasibility Study for Small and Isolated Communities. Solar Cells, 26, 165-175 (1989).
J.U. Nef, "Les consequences d'une crise historique de l'energie", Pour La Science, Jan. 1995.
Lost in the National Labyrinths of Bureaucracy: The Case of Renewable Energy Governance in Cyprus, Paris A. Fokaides, Andreas Poullikkas, Constantinos Christofides, Lecture Notes in Energy 57, Evanthie Michalena and Jeremy Maxwell Hills, Editors, Renewable Energy Governance Complexities and Challenges, Springer 2013.
Η Ενεργειακή Μετάβαση της Κύπρου στην Οικονομία του Υδρογόνου, Ανδρέας Πουλλικκάς, 2020 - Energy_Strategy.pdf.