ΦΥΣ 100 - Βάσεις της Φυσικής

Διδάσκων

Σάββας Πολυδωρίδης

Περιεχόμενα

A. Μηχανική

Διαστατική Ανάλυση; Μέτρηση πειραματικών μεγεθών; Καταγραφή πειραματικών τιμών με σημαντικά ψηφία; Διανυσματικά μεγέθη: Ανάλυση διανυσματικού μεγέθους σε διανυσματικές συνιστώσες; Κίνηση σε μία διάσταση (Διανυόμενο διάστημα και μετατόπιση,  αριθμητική ταχύτητα, μέση διανυσματική ταχύτητα, στιγμιαία ταχύτητα, μέση επιτάχυνση, στιγμιαία επιτάχυνση); Κίνηση σε δύο και τρεις διαστάσεις; Σχετική ταχύτητα και σχετική επιτάχυνση. Οι νόμοι του Nεύτωνα και εφαρμογές τους; Xαρακτηριστικές δυνάμεις (τάση σχοινιών, κάθετη δύναμη από επιφάνεια, στατική και κινητική τριβή, άνωση, αντίσταση αέρα); Κινηματική της κυκλικής κίνησης; Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης: Kινηματική και Δυναμική; Σύνδεση με την κυκλική κίνηση; Bαρυτική δυναμική ενέργεια.

Β. Ηλεκτρισμός

Νόμος του Coulomb; Η Έννοια του Ηλεκτρικού πεδίου; Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρικό δυναμικό; Διαφορά δυναμικού και έργο ηλεκτρικής δύναμης; Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Nόμος του Ohm; Ηλεκτρεγερτική δύναμη μπαταρίας; Η εσωτερική αντίσταση μπαταρίας. Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Νόμοι του Κirchoff. Πυκνωτές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η αξιολόγηση βασίζεται στις κατ΄ οίκον εργασίες (15%), εβδομαδιαία quizzes στην τάξη (10%), μία (1) ενδιάμεση εξέταση (30%) και τελική εξέταση (45%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Διδακτικά εγχειρίδια Φυσικής της Μέσης Εκπαίδευσης (Α’, Β’ και Γ΄ Λυκείου).
D Giancoli. Physics: Principles and Applications (στα Ελληνικά).
E. Mazur. Principles and Practice of Physics.