ΦΥΣ 102 - Φυσική για Βιολόγους και Χημικούς

Διδάσκων

Απόστολος Σκουρουπάθης

Περιεχόμενα

Μηχανική: Έργο, ενέργεια, ορμή, ροπή, στροφορμή, ταλαντώσεις, μηχανική ρευστών. Ηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρικό Πεδίο, δυναμικό, δίπολο, πόλωση, διηλεκτρικά, ηλεκτρικές ταλαντώσεις, μαγνήτιση στην ύλη, ερμηνεία μαγνητικής συμπεριφοράς της ύλης (διαμαγνητισμός, παραμαγνητισμός), εναλλασσόμενο ρεύμα, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, θεωρία ημιαγωγών. Κυματική-Οπτική: Συμβολή και περίθλαση φωτός, πόλωση φωτός/οπτική στροφή, χημικές εφαρμογές πόλωσης και σκέδασης φωτός, Νόμος του Bragg, φάσματα απορρόφησης και εκπομπής. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο τελικός βαθμός βασίζεται κατά 40% σε μία ενδιάμεση εξέταση και κατά 60% στην τελική εξέταση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

  • ‘Physics Principles with Applications’, 6th edition, D. Giangoli (English Language)
  • «Πανεπιστημιακή Φυσική» - Τόμος Α και Β– H. Young and R. Freedman – translation in greek – publ. Παπαζήση.
  • «Physics for Scientists and Engineers » - R. Serway and J. Jewett – translation in greek – publ. Κλειδάριθμος.
  •  «Φυσική» Τόμος Α, ΤΟΜΟΣ Β, Haliday-Resnick-Walker, Εκδόσεις Gutenberg, (Ελληνική μετάφραση)