ΦΥΣ 114 - Εργαστήριο Φυσικής Ι

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων-θεωρία σφαλμάτων (2 Εβδομάδες): Πειραματική μέτρηση, σημαντικά ψηφία, σφάλματα-μετάδοση σφαλμάτων, Κατανομή Gauss, μέθοδοι προσαρμογής - ελάχιστα τετράγωνα, γραφικές παραστάσεις, (ημι)λογαριθμικό χαρτί, ιστογράμματα 

2. Εκτέλεση πειραματικών ασκήσεων (10 Εβδομάδες)
-Απλό εκκρεμές και υπολογισμός επιτάχυνσης βαρύτητας
-Κρούσεις
-Ελεύθερη πτώση και υπολογισμός επιτάχυνσης βαρύτητας
-Πλάγια βολή
-Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
-Διατήρηση μηχανικής ενέργειας
-Μελέτη κυκλικής κίνησης
-Μελέτη ροπής αδράνειας στερεών σωμάτων
-Το γυροσκόπιο και οι νόμοι του
-Αεροδυναμική στερεών σωμάτων

3. Εβδομάδα επαναληπτικών πειραματικών ασκήσεων-εξάσκηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

  • Αξιολόγηση εργαστηριακών αναφορών (20%)
  • Γραπτά σύντομα τεστ (Quiz), (25%)
  • Τελική εξέταση (55%)
  • Αποπεράτωση εργαστηριακής άσκησης που διδάχθηκε και εκτέλεση σύντομου, νέου/άγνωστου πειράματος . Παράδοση γραπτής αναφοράς που περιέχει τις πειραματικές μετρήσεις, την ανάλυσή τους και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με την άσκηση. 

Συμβόλαιο Μαθήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Κύριο Σύγγραμμα:

Εργαστηριακές σημειώσεις που δίδονται από τον διδάσκοντα και περιέχουν: Θεωρητική εισαγωγή, περιγραφή της πειραματική διάταξης, πειραματική διαδικασία και επεξεργασία μετρήσεων, ερωτήσεις σχετικές με το πείραμα

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-H.D. Young and R.A. Freedman, Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική: Μηχανική, Εκδόσεις Παπαζήση, Ελληνική μετάφραση 

-Haliday-Resnick-Walker, Φυσική: Μηχανική-Κυματική-Θερμοδυναμική, Εκδόσεις Gutenberg, Ελληνική μετάφραση 

-Χ. Παπαγεωργόπουλος, "Εισαγωγή στα πειράματα Φυσικής",  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Iωαννίνων 

-Σ. Σακκόπουλος, "Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων - Θεωρία Σφαλμάτων", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών

-John R. Taylοr, "An Intrοductiοn tο Errοr Analysis", Uniνersity Science Bοοks