ΦΥΣ 132 - Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική

Περιεχόμενα

H έννοια του ηλεκτρικού φορτίου. O Νόμος του Coulomb. Η έννοια του Ηλεκτρικού Πεδίου. Yπολογισμός του ηλεκτρικού πεδίου διακριτών και συνεχών κατανομών φορτίων. H έννοια της διπολικής ροπής, ηλεκτρικό πεδίο διπόλου, ροπή ηλεκτρικού διπόλου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Ο Νόμος του Gauss. Φόρτιση και πόλωση μονωτών και αγωγών. Η έννοια της Ηλεκτρικής Δυναμικής Ενέργειας, του Ηλεκτρικού Δυναμικού, και της διαφοράς δυναμικού. Υπολογισμός της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας και του ηλεκτρικού δυναμικού διακριτών και συνεχών κατανομών φορτίων. Ορισμός του πυκνωτή και της χωρητικότητας πυκνωτή. Υπολογισμός της ισοδύναμης χωρητικότητας πυκνωτών σε σειριακή, παράλληλη και σύνθετη συνδεσμολογία. Ενέργεια πυκνωτή. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ηλεκτρικό πεδίο και ρεύμα σε έναν αγωγό. Μικροσκοπικό μοντέλο ρεύματος. Ο Νόμος του Ohm. Απλά κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος. Το κύκλωμα RC. Η έννοια του Μαγνητικού Πεδίου. Δύναμη σε κινούμενο φορτίο και σε ρευματοφόρο αγωγό στο εσωτερικό μαγνητικού πεδίου. Μαγνητική διπολική ροπή. Ροπή σε έναν κλειστό ρευματοφόρο αγωγό στο εσωτερικό ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Κίνηση φορτίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. To φαινόμενο Hall. Οι Νόμοι Biot-Savart και Ampere. Το μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών σε απλή γεωμετρία. Μαγνητική ροή και Νόμος του Gauss στον μαγνητισμό. Δύναμη από μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο και αγωγό. Ρεύμα μετατόπισης και η γενικευμένη μορφή του Νόμου του Αmpere. Νόμος του Faraday και κινητική ΗΕΔ. Γεννήτριες και Ηλεκτροκινητήρες. Εξισώσεις Maxwell. Περιγραφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτεπαγωγή και αμοιβαία επαγωγή. Κυκλώματα LC και RLC. Γεωμετρική οπτική, αρχή Huygen και Fermat, οπτικά όργανα, Συμβολή, πειράματα Young, Συμβολόμετρο Michelson, Πείραμα Michelson και Morley, κριτήριο ανάλυσης Rayleigh, διάθλαση Fraunhofer, πλέγμα διάχυσης, νόμος του Bragg, πόλωση, νόμος Malus, νόμος Brewster, διπλή διάθλαση, παραγωγή κυκλικού πολωμένου φωτός.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η αξιολόγηση βασίζεται σε: • Δύο (2) ενδιάμεσες εξετάσεις (2x20%) • Τελική εξέταση (60%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Halliday, Resnick, Walker. Φυσική, τόμος Β. Ηλεκτρομαγνητισμός.
Young, Freedman. Πανεπιστημιακή Φυσική.
Physics 2000 Geometrical Optics, E.R. Huggins
Optics, Eugene Hecht