ΦΥΣ 140 - Επιστημονική Χρήση Υπολογιστών

Διδάσκων

Φώτιος Πτωχός

Περιεχόμενα

• Εισαγωγικά στο λειτουργικό σύστημα Linux, λεκτικό επεξεργαστή Emacs, χρήση αριθμών στον Η/Υ.
• Εισαγωγή σε εντολές φλοιού και γραφή απλών προγραμμάτων με χρήση εντολών φλοιού.
• Εισαγωγή στις εντολές της Python γλώσσας προγραμματισμού.
• Σύνθεση απλών προγραμμάτων
• Εντολές ανάγνωσης, γραφής σε αρχεία
• Εντολές ελέγχου, επαναλήψεων και αποφάσεων
• Εισαγωγή στις συναρτήσεις
• Εισαγωγή πακέτων στην Python, μαθηματικές συναρτήσεις και γραφήματα
• Χρήση μεθόδων για αλγοριθμική ανάπτυξη και γραφή προγραμμάτων
• Βασικές έννοιες προγραμματισμού αντικειμενοστραφούς προσανατολισμού
• Τύποι δεδομένων μέσω δηλώσεων κλάσσεων.
• Χρήση εξεαιρέσεων και τρόποι χρήσης εξαιρέσεων για σωστή λειτουργία των προγράμματων
• Μέθοδοι εύρεσης προβλημάτων/λαθών στα προγράμματα
• Χρήση άλλων λογισμικών πακέτων της βιβλιοθήκης της γλώσσας Python για επιστημονικό προγραμματισμό και οπτικοποίηση των προβλημάτων και αποτελεσμάτων του προγράμματος
• Γραφή απλών γραφικών εφαρμογών για οπτικοποίηση πειραματικών αποτελεσμάτων και προβλημάτων φυσικής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Κατ'οίκον εργασίες (10%) Εργαστηριακές αναφορές (15%) Ενδιάμεση εξέταση (30%) Τελική εξέταση (40%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Διάφορα μαθήματα και βοηθήματα της γλώσσας προγραμματισμού Python από το internet.
«Learning Python», M. Lutz, 5th ed., publ. O’Reilly, 2013, rev. 2019.
«Think Python: How to think like a computer Scientists», A. B. Downey, 2nd edition, publ. O’Reilly, 2015.
«Effective Computation in Physics: Field Guide to Research with Python», A. Scopatz, K. Huff, publ. O’ Reilly, 2015.
«A student’s guide to Python for Physical Modelling: Updated Edition», J. M. Kinder and P. Nelson, publ. Pricenton University Press, 2018.