ΦΥΣ 210 - Θερμική Φυσική

Περιεχόμενα

Είδη συστημάτων. Εντατικές και εκτατικές μεταβλητές. Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές. Θερμική και θερμοδυναμική ισορροπία. Η έννοια της θερμοκρασίας. Ο μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος. Σχέση πίεσης – μέσης κινητικής ενέργειας στο ιδανικό αέριο. Σχέση θερμοκρασίας – μέσης κινητικής ενέργειας. Θερμότητα και Έργο. Ισόθερμες και αδιαβατικές διεργασίες. O πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος. Κύκλος Carnot. Εντροπία και Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος. Εναλλακτικές διατυπώσεις του δεύτερου Νόμου και ισοδυναμία μεταξύ διατυπώσεων. Θερμικές μηχανές.. Η έννοια της διαθεσιμότητας. Θερμοδυναμικά Δυναμικά (Ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, Ενθαλπία, Ελεύθερη ενέργεια Gibbs, Μεγάλο δυναμικό). Εξίσωση Euler, σχέση Gibbs-Duhem, εξίσωση Clausius-Clapeyron Θερμοδυναμικές ανισότητες. Σχέσεις Maxwell και εφαρμογές τους. Ο τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

 Κατ΄ οίκον εργασίες (20%)  Ενδιάμεση εξέταση (40%)  Τελική εξέταση (40%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. Stephen Blundell and Katherine M. Blundell. Έννοιες Θερμικής Φυσικής (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).
2. Μandl. Στατιστική Φυσική (Ελληνική μετάφραση).
3. A. Rex. Finn’s Thermal Physics. CRC Press.
4. D. V. Schroeder. An introduction to Thermal Physics. Addison-Wesley.
5. Ι. Βέργαδος και Η.Σ. Τριανταφυλλόπουλος. Στατιστική Φυσική (Ελληνικό κείμενο).
6. H. Gould and J. Tobochnik. Thermal and Statistical Physics.
7. Ν. Οικονόμου. Ασκήσεις Στατιστικής Φυσικής και Θερμοδυναμικής. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Ελληνικό κείμενο).