ΦΥΣ 216 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό πείραμα: χρήση παλμογράφου για απεικόνιση και ανάλυση σημάτων.
Το κύριο μέρος περιλαμβάνει τα εξής πειράματα:
1. Κύματα σε χορδές / Στάσιμα κύματα σε ελατήριο.
2. Διάδοση και φαινόμενο Doppler υπερηχητικών κυμάτων στον αέρα.
3. Γεωμετρική οπτική – Νόμοι των λεπτών φακών
4. Μέτρηση της ταχύτητας φωτός
5. Περίθλαση Fraunhofer
6. Φασματοσκόπιο πρίσματος – φάσματος
7. Συμβολή σε λεπτά υμένια
8. Συμβολόμετρο Michelson
9. Πόλωση του φωτός – Νόμος του Malus
10. Πόλωση του φωτός – Νόμοι του Fresnel

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

1. Πειραματικές αναφορές:
 ▪ Η πειραματική αναφορά της κάθε ομάδας παραδίδεται 1 μέρα μετα το πείραμα.
 ▪ Διορθωμένες αναφορές επιστρέφονται μια βδομάδα μετά την παράδοση τους στον διδάσκοντα.
 ▪ Χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των βαθμών των πειραματικών αναφορών (μια ανά ομάδα) που συνεισφέρει 40% για την τελική βαθμολογία. (συνολικά 10-11 αναφορές)


2. Τελική εξέταση
 ▪ Οι φοιτητές πραγματοποιούν μία πειραματική ασκήση σχετική με τα πειράματα που έκαναν κατα τη διάρκεια του εξαμήνου. ( η κατανομή γίνεται τυχαία από ένα σύνολο 11 ή 12 ασκήσεων).
 ▪ Παραδίδουν σχετική αναφορά που περιλαμβάνει τα πειραματικά δεδομένα, την ανάλυση και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με το πείραμα.
 ▪ Ο βαθμός της τελικής εξέτασης συνεισφέρει 60% στον τελικό βαθμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων που δίνονται από το διδάσκοντα και περιλαμβάνουν: Θεωρητική εισαγωγή, πειραματική διάταξη, πειραματική διαδικασία και ανάλυση δεδομένων, ερωτήσεις σχετικές με την πειραματική άσκηση.

”University physics with modern physics (volume Α’): Mechanics, Waves Μηχανική, κύματα”, H.D. Young and R.A. Freedman, Greek Edition, Εκδόσεις Παπαζήση
”Fundamental University Physics, Volume II, Field and Waνes”. Alonso and E.J. Finn, (Greek translation)
“Optics” E. Hecht, McGraw-Hill (Greek translation Ι.Ε. Σπυριδέλλης, ΕΣΠΙ, Athens)