ΦΥΣ 222 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

Περιεχόμενα

Προβλήματα Συνοριακών Τιμών για Συνήθεις και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Θεωρία Sturm-Liouville και Αυτοσυζυγείς Συνοριακές Συνθήκες. Χωρισμός Μεταβλητών στην Κυματική Εξίσωση και στις Εξισώσεις Θερμότητας, Schrödinger και Laplace: Συναρτήσεις Bessel, Πολυώνυμα Legendre, Σφαιρικές Αρμονικές. Συνεχή Συστήματα Ιδιοσυναρτήσεων – Συνάρτηση-δ του Dirac – Συνάρτηση-θ του Heaviside – η Έννοια και η Χρήση του "Διαδότη". Η Μέθοδος των Συναρτήσεων Green – Εξίσωση Poisson, Μη-ομογενής Εξίσωση Helmholtz: Κβαντική Σκέδαση και Σειρά Born. Πεπερασμένα Χωρία και η Μέθοδος των Ειδώλων. Ελάσσων αντικατάσταση στην Εξίσωση Schrödinger και εφαρμογή στη Φυσική των Σταθμών Landau.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ενδιάμεση εξέταση (50%) Τελική εξέταση (50%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. A. D. Snider, Partial Differential Equations – Sources and Solutions, Prentice Hall (1999)
2. G. Arfken, H. Weber, F. E. Harris, Mathematical Methods for Physicists, Academic Press (2012)
3. Σ. Τραχανάς, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2015),
4. Ι. Βέργαδος, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Τόμοι Ι και ΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2004),
5. W. A. Strauss, Partial Differential Equations – An Introduction, John Wiley & Sons (2008)

 

Δείγματα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις
Εαρινό Εξάμηνο 2015-16 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις