ΦΥΣ 301 - Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Περιεχόμενα

-Κρυσταλλική Δομή, Ορθό και Αντίστροφο Πλέγμα
-Συνθήκες Bragg και Laue, Περίθλαση Ακτίνων Χ από Κρυστάλλους
-Κρυσταλλικοί Δεσμοί, Ενέργεια Madelung
-Κρυσταλλικές Ταλαντώσεις σε Μονοατομικό/Δυατομικό Πλέγμα, Φωνόνια
-Ειδική Θερμότητα, Μοντέλα Einstein και Debye, Θερμική Αγωγιμότητα
-Αέριο Ελεύθερων Ηλεκτρονίων, Ηλεκτρική Αντίσταση Μετάλλων, Κλασσικό Φαινόμενο Hall
-Ενεργειακές Ζώνες, Θεώρημα Bloch,
-Ημιαγωγοί: Ενεργειακό Χάσμα, Οπές, Ενεργός Μάζα, Αγωγιμότητα Προσμίξεων.
-Διάδοση ΗΜ κύματος σε Κρυσταλλικά Πλέγματα, Οπτικές Σταθερές, Απορρόφηση, Εξιτόνια, Φωταύγεια.
-Ηλεκτρόνια σε Ισχυρά Μαγνητικά Πεδία, Επίπεδα Landau, Κβαντικό Φαινόμενο Hall.
-Φαινομενολογία Υπεραγωγιμότητας, Φαινόμενο Meissner

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ενδιάμεση Εξέταση (40%) Τελική Εξέταση (60%) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Κύριο Σύγγραμμα:

“Εισαγωγή στη φυσική στερεάς κατάστασης”, C. Kittel Ελληνική Μετάφραση στην 5η έκδοση Πνευματικός Γ. Α., μετάφραση: Χ. Παπαγεωργόπουλος (1999) 


Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:

-“Solid State Physics” , N.W. Ashcroft, N.D. Mermin (1976) Eπιμέλεια-μετάφραση Χ. Παπαγεωργόπουλου, Πνευματικός Γ. Α. (2012) 

-“Αρχές της φυσικής στερεάς καταστάσεως” R. A. Levy; Eπιμέλεια-μετάφραση Χ. Παπαγεωργόπουλου, Πνευματικός Γ. Α.

-“Φυσική στερεάς κατάστασης” Ε.Ν. Οικονόμου, Τόμοι Ι (1997), ΙΙ (2003), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Δείγματα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2018 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις