ΦΥΣ 322 - Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ (Πειράματα Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής)

Διδάσκων

Κυριάκος Γεωργίου

Περιεχόμενα

1.Εισαγωγή:

1.1 Κατανομές Gauss και Poisson

1.2 Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares Method)

1.3 Αλληλεπίδραση Φορτισμένων Σωματιδίων με την Ύλη

1.4 Στοιχεία Πυρηνικών Ηλεκτρονικών

2.Πειράματα: 

2.1 Μέτρηση του Ειδικού Φορτίου του Ηλεκτρονίου

2.2 Παρατήρηση του Φαινομένου Ζeeman

2.3 Συντονισμός Spin του Ηλεκτρονίου

2.4 Το Φαινόμενο Compton

2.5 Ακτίνες-Χ και Νόμος του Moseley

2.6 Σκέδαση Rutherford

2.7 Φασματοσκοπία Σωματιδίων -α

2.8 Φασματοσκοπία Σωματιδίων -β

2.9 Φασματοσκοπία Ακτίνων-γ

2.10 Ο Μετρητής Geiger-Müller 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Εκθέσεις (Reports) με τα αποτελέσματα κάθε πειράματος (30%)
Προφορική εξέταση/παρουσίαση ενός πειράματος (20%)
Τελική εξέταση (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. Χ. Τσέρτος, "Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ", Περιεκτικές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2016 (κύριο βοήθημα).
2. G. F. Knoll, “Radiation Detection and Measurement”, John Wiley & Sons, Inc., New York.
3. P. R. Bevington, "Data Reduction and Error Analysis for Physical Sciences", McGraw-Hill Book Company, New York.
4. W. R. Leo, "Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments", Springer-Verlag, Berlin , Heidelberg.
5. N. Tsoulfanidis, "Measurement and Detection of Radiation", McGraw-Hill, New York.
6. A. Melissinos, "Experiments in Modern Physics", Academic Press.
7. K. S. Krane, "Introductory Nuclear Physics", John Wiley & Sons, New York.

Δείγματα Εξετάσεων

Εξάμηνο Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις