ΦΥΣ 331 - Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Διδάσκων
Περιεχόμενα

Σύντομη ιστορική αναδρομή, θεμελιώδη σωματίδια και δυνάμεις, Το Καθιερωμένο Πρότυπο, διασπάσεις σωματιδίων και χρόνοι ζωής, διεργασίες και ενεργές διατομές. Αλληλεπιδράσεις σωματιδίων και ακτινοβολίας με την ύλη, ανιχνευτές σωματιδίων και επιταχυντές, εφαρμογές στην ιατρική φυσική. Συμμετρίες, κβαντικοί αριθμοί και Νόμοι διατήρησης. Κβαντική ηλεκτροδυναμική, εισαγωγή στα διαγράμματα Feynman, ηλεκτρομαγνητικές διεργασίες, σταθερά σύζευξης. Ασθενείς αλληλεπιδράσεις, κβανικτή χρωμοδυναμική, ασυμπτωτική ελευθερία και εγκλωβισμός. Το μοντέλο των παρτονίων, e+e- σε αδρόνια. Σκέδαση ηλεκτρονίων/πρωτονίων, βαθιές ανελαστικές σκεδάσεις, το μοντέλο quarks των αδρονίων. Ισοσπίν. Συναρτήσεις δομής πρωτονίου. Ιδιότητες των μποζονίων W και Ζ. Εισαγωγή στο μηχανισμό Higgs. Ανακάλυψη του μποζονίου Higgs. Μάζες νετρίνο και ταλαντώσεις, παραβίαση CP και πρόσφατα πειραματικά αποτελέσματα. Προβλήματα Καθιερωμένου Μοντέλου και ανάγκη για φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο. 

H ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο link: http://www2.ucy.ac.cy/~fotis/phy331/phy331.html 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο τελικός βαθμός στηρίζεται σε ένα σχήμα συνεχούς αξιολόγησης ως ακολούθως:
• Κατ’οίκον εργασίες κάθε εβδομάδα (30%).
• Mία ενδιάμεση γραπτή εξέταση (30%).
• Mία τελική εξέταση εφ’όλης της ύλης (40%).
Αποτυχία στο μάθημα ισοδυναμεί με επανάληψη του μαθήματος και επαναξιολόγηση όλων των απαιτήσεων της ομάδας αξιολόγησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Ο τελικός βαθμός στηρίζεται σε ένα σχήμα συνεχούς αξιολόγησης ως ακολούθως:


• Κατ’οίκον εργασίες κάθε εβδομάδα (30%).
• Mία ενδιάμεση γραπτή εξέταση (30%).
• Mία τελική εξέταση εφ’όλης της ύλης (40%).
Αποτυχία στο μάθημα ισοδυναμεί με επανάληψη του μαθήματος και επαναξιολόγηση όλων των απαιτήσεων της ομάδας αξιολόγησης

Δείγματα Εξετάσεων

Τα θέματα των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων, καθώς και οι λύσεις τους βρίσκονται στο link: http://www2.ucy.ac.cy/~fotis/phy331/Exams.html