ΦΥΣ 342 - Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική

Διδάσκων

Γεώργιος Αρχοντής

Περιεχόμενα

Φασικός χώρος. Στατιστικός ορισμός εντροπίας. Η Μικροκανονική συλλογή και παραδείγματα (το σύστημα δύο καταστάσεων, αρνητική θερμοκρασία, κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής, ιδανικό αέριο). Κανονική συλλογή και παραδείγματα (παράγοντας Boltzmann, σχέση συνάρτησης επιμερισμού – θερμοδυναμικών ποσοτήτων, ιδανικό αέριο, κλασικός και κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής, θεώρημα ισοκατανομής, παραμαγνητισμός, στροφική συνάρτηση επιμερισμού). Μεγαλοκανονική συλλογή και παραδείγματα. Εξαγωγή του μέσου αριθμού κατάληψης μικροκαταστάσεων στις στατιστικές Bose-Einstein, και Fermi-Dirac. Θερμοχωρητικότητα Στερεών. Μοντέλα Einstein και Debye. Ακτινοβολία μέλανος σώματος. Μοντέλο ελεύθερων ηλεκτρονίων, λευκοί νάνοι. Συμπύκνωση Bose-Einstein. Το μοντέλο Ising σε μία διάσταση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η αξιολόγηση βασίζεται σε: Κατ΄ οίκον εργασίες (20%) Μία ενδιάμεση εξέταση (40%) Τελική εξέταση (40%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. Stephen Blundell and Katherine M. Blundell. Έννοιες Θερμικής Φυσικής (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).
2. Μandl. Στατιστική Φυσική (Ελληνική μετάφραση).
3. A. Rex. Finn’s Thermal Physics. CRC Press.
4. D. V. Schroeder. An introduction to Thermal Physics. Addison-Wesley.
5. Ι. Βέργαδος και Η.Σ. Τριανταφυλλόπουλος. Στατιστική Φυσική (Ελληνικό κείμενο).
6. H. Gould and J. Tobochnik. Thermal and Statistical Physics.
7. Ν. Οικονόμου. Ασκήσεις Στατιστικής Φυσικής και Θερμοδυναμικής. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Ελληνικό κείμενο).Μandl. Στατιστική Φυσική (Ελληνική μετάφραση).
8. W. Greiner, L. Neise, H. Stoecker. Thermodynamics and Statistical Mechanics. Springer Verlag.